KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zakládání    Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)

Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)

Publikováno: 22.7.2008, Aktualizováno: 7.4.2009 14:58
Rubrika: Zakládání

Predmetom článku je opis a priblíženie realizácie dvoch oporných múrov SO 255-00 oporný múr v km 5,224 70 až 5,457 50 o dĺžke 232,80 m a SO 257-00 oporný múr v km 5,734.629 až 6,200.870 o dĺžke 466,30 m, čo spolu predstavuje cca 700 m. Týchto sedemsto metrov oporných múrov bolo realizovaných vo veľmi extrémnych geologických, technologických a stiesnených časových podmienkach, v zložitom exponovanom zosuvnom svažnom území hneď nad cestou I/18 a vodnou nádržou Horný Hričov. Prvý múr SO 255 bol zrealizovaný za 9 mesiacov a druhý dlhší SO 257 za 7mesiacov, čo je úctyhodný výkon stavbárov z Váhostavu-SK.

Stavba diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) je prvou etapou stavby D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, ktorá je súčasťou prioritného ťahu D1 a D3 na trase Bratislava – Žilina – Skalité – hranica s Poľskou republikou a s odbočením na Českú republiku. Je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru č. VI Transeurópskych sietí a Transeurópskej magistrály v smere sever – juh. Nadväzuje na stavbu diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie smerom od Považskej Bystrice a z druhej strany na stavbu Privádzač Žilina. Uvedené oporné múry sa nachádzajú na pravej strane na konci úseku diaľnice D3, ktorá je zvedená mostom SO 219, násypom SO 103-01, mostom SO 221 a cestou SO 105 na diaľničný „Privádzač Žilina“, ktorý je tiež vo výstavbe. Pravá strana diaľnice D3 bola absolútne prioritná, keďže išla v 11/2007 do spojazdnenia a stavebný objekt 257 bol na kritickej ceste celého diela. Zaujímavosťou tohto komplikovaného stavebného uzla bolo aj to, že v úseku cca 1,7 km diaľnice muselo byť zrealizovaných 75.453 m mikropilót, 11.773 m veľkopriemerových pilót DN 930, 5.215 m štrkových pilót DN 600, 21.453 m zemných lanových kotiev, 39.252 zemných klincov o dĺžke 5 m a 19.623 m2 striekaného betónu. Špeciálne zakladanie vychádzalo z veľkej zložitosti geológie a morfológie svahovitého terénu, ktorý bol extrémne zosuvný a ďalej z vplyvov seizmicity územia. Celý systém je nadimenzovaný a zrealizovaný tak, aby zaistil potrebnú stabilitu zosuvného svahu pre vytvorenie násypu pravej strany diaľnice D3, ako aj zakladanie jednotlivých pilierov mostného objektu SO 219 ľavej strany diaľnice D3, ktoré sú situované pod opornými múrmi. Nad oporným múrom v celej dĺžke sa nachádza zaistenie a odvodnenie zárezu kopca SO 258. Jedná sa o betónové zvislé a vodorovné monolitické trámy, ktoré boli zaistené pomocou klincovania, striekaného betónu a horninových lanových kotiev.

POPIS MÚROV

Objekty múrov pozostávajú z dvoch etáží, kde spodná „M1“ je železobetónová konštrukcia tvaru „L“, kotvená k podložiu zemnými kotvami. Výkopy pre základy a špeciálne zakladanie – mikropilóty boli realizované v prudkom svahu pomocou kráčajúcich bagrov. Tento zemný odrez musel byť ihneď zaistený pomocou striekaného betónu a zemných klincov dĺžky 5 m. Pri daždivom počasí boli odrezy v niektorých častiach stabilné doslova len hodinu, čo ohrozovalo ďalšie postupy. Monolitický základ je založený na mikropilotách, prichytený do svahu so zemnými lanovými kotvami. Lanové kotvy boli vŕtané a osadzované v predstihu ešte pred zabetónovaním základu z dôvodu kritickej cesty a krátkeho času na výstavbu objektu. Na tomto základe je postavená stena z prefabrikátov – kameňoblokov, ktorá je armatúrou spriahnutá a zo zadnej strany zmonolitnená betónom. Spodná etáž „M1“ je od drenážovaná a zasypaná sypaninou so zhutnením.

Druhá nadzemná časť objektov „M2“ je vystužený oporný múr pozostávajúci z lícnych atypických prefabrikátov typu „VB“, ktorý je vystužený geosyntetickou, jednoosou, spojitou, ťahovou geomrežou. Časť M2 je staticky a kinematicky nezávislá časť objektov, prenáša účinky dopravného zaťaženia a zemného prostredia na úrovni základovej konštrukcie časti M2. Táto časť zabezpečuje teleso diaľničného násypového telesa. Najdôležitejšia vec na realizácií bolo správne napnutie a zhutnený zásyp geomreží, ktorých bolo 12 radov nad sebou. Okrem silového pôsobenia sa uplatňuje aj výrazný efekt zaklinovania a zazubenia zemnej výplne v interakcii s ťahovou geosyntetickou výstužou. Táto výplň musí byť z drveného ostro hranného materiálu. Stykovanie ťahovej geosyntetickej vložky na požadovanú dĺžku sa robilo pomocou systémového prvku – pravítka. Na rube múru M2 z prefabrikátov „VB“ je zrealizovaný drén o šírke 0,5 m pre odvedenie infiltrovaných vôd do spodného drenážneho systému. Vrchná časť M2 je zmonolitnená betónovým vencom, na ktorom je položená pružná vložka s prefabrikátom tvaru „Z“, ktorý je tiež ukotvený geomrežou. Do prefabrikátu „Z“ je ukotvená železobetónová monolitická rímsa o výške 0,25 m pomocou chemických kotiev. Na rímse je zrealizované zábradelné zvodidlo v triede zadržateľnosti „H2“ s ochranným pletivom proti prepadnutiu. Vzhľadom na obrovskú zložitosť geotechnických podmienok v uvedenom úseku diaľnice a toho vyplývajúcich opatrení a prác na špeciálnom zakladaní boli oba múra sledované počas výstavby metódami geotechnického monitoringu a geodeticky.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC

Celá stavba sa niesla v duchu enormne krátkeho času na realizáciu, keď termín uvedeného kritického úseku oporného múru v ťažkom zosuvnom svahu bol 25 mesiacov. Jednalo sa o stavebné objekty SO 258 Zárubný múr v km 5,732–6,216 vpravo, SO 257 Oporný múr v km 5,734–6,200, SO 219 Estakáda na D3 nad svahom pozdĺž cesty I/ 18, ktoré boli nad sebou a technologicky sa nedali realizovať súbežne. Najprv bolo potrebné celý kopec odlesniť v obvode staveniska, avšak to bol veľký problém, lebo tým pádom musela byť odstavená cesta I/18 Bratislava – Žilina a zároveň urobené ochranné opatrenia na premávku železnice Košice – Žilina – Bratislava, ktorá vedie hneď vedľa cesty I/18, nakoľko stromy padali ako „špáradlá“ z kopca na cestu a železnicu. Odlesnenie trvalo dva víkendy. Po odstránení stromov bolo potrebné preložiť železničný napájací a signalizačný kábel a telekomunikačný diaľkový kábel, ktoré viedli pozdĺž celého staveniska. Prekládky trvali štyri mesiace počas extrémneho zimného obdobia. Nasledovalo zriadenie prístupových ciest k objektu SO 258 Zárubný kotevný múr, ktorý má deväť etáží a zaisťuje zárez pre diaľnicu do kopca pomocou zemných lanových kotiev a striekaného betónu.
Z tohto objektu museli byť zaistené štyri etáže a odkopaná časť celého kopca, až potom sme mohli realizovať pod ním zárez pre založenie objektu SO 257. Dátum začatia prác na múre sa tým pádom posunul o 17 mesiacov a dĺžka prác na 8 mesiacov. Zároveň s týmito prácami prebiehalo zakladanie pilierov SO 219 Estakáda na D3 pod múrom, čo ešte väčšmi komplikovalo hlavne debniace práce základov múra 257. Po ukončení špeciálneho zakladania – mikropilót na 43 blokoch boli zabetónované základy a steny spodnej časti „M1“. Následne boli realizované práce na základe „M2“ a na pokládke prefabrikátov VB s vložkou z geomreže a zásypy s ich prichytením. VB prefabrikáty išli v 12 radoch nad sebou a boli neustále geodeticky kontrolované.

Múr bol ukončený dobetonávkou a rímsou s oceľovým zabradelným zvodidlom. Tieto práce trvali 4 mesiace a prebiehali non – stop aj v nočných zmenách. V tomto čase len na múre SO 257 pracovalo 260 pracovníkov. Termín ukončenia prác včítane asfaltov, dopravného značenia, oceľových a betónových zvodidiel zvodidiel a preberacieho konania bol skrátený o dva týždňe a doprava bola cez tento náročný úsek pustená dňa 11. 12. 2007.

ZHODNOTENIE

Z diaľnice D1 a D3 o celkovej dĺžke 8,46 km „Združenie Strážov“ troch stavebných fi riem Váhostav-SK, Doprastav a Strabag pustilo do spojazdnenia polovičný profi l diaľnice v dĺžke 5,71 km do 13 mesiacov, druhú polovicu v rovnakej dĺžke do 19 mesiacov od vstupu na stavenisko. Ďalších 2,75 km a teda celá dĺžka diaľnice v polovičnom profi le vedená na oporných múroch bola otvorená do 25 mesiacov a druhá polovica vedená na mostoch a teda celý úsek 8,46 km bude do 30 mesiacov (sú v tom započítané tri zimy), čo je úctyhodný výkon. Podotýkam, že uvedenú stavbu môžeme právom nazvať ako najťažší úsek v histórii budovania slovenských ciest a diaľnic.

Construction of highway D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) is the fi rst stage of the construction D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, which is a part of the priority road D1 and D3 on the route Bratislava – Žilina – Skalité – border with Polish Republic and with turning to the Czech Republic. It is a part of multi-modal transportation corridor No. VI of the TransEuropean network and TransEuropean main railway line direction to north – south. It connects to the highway D1 construction Vrtižer – Hričovské Podhradie direction from Považská Bystrica and from the other side to the construction Feeder road Žilina. The abovementioned retaining walls are located on the right side at the end of the highway D3 section, which is diverted by the bridge BU 219, embankment BU 103-01, bridge BU 221 and road BU 105 to the highway feeder road „Privádzač Žilina“, which is also under construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SO 257 – spodná časť M1, celkový pohľadSO 257 – spodná časť M1, základ a stena múraSO 257 – spodná časť M1, celkový pohľadSO 255 – pokládka prefabrikátov VBSO 257 – celkový pohľadSO 255 – pokládka geomrežíSO 257 – armatúra základu, vpredu mikropilóty a lanové kotvySO 257 – stena spodného monolitického múraSO 257 armatúra spodného základu M1Pravá strana D3 na SO 257SO 257 – debnenie monolitickej steny spodnej časti M1SO 257 – položena cementová stabilizácia diaľnice nad oporným múrom

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Armovia – opěrné zdi z vyztužené zeminyArmovia – opěrné zdi z vyztužené zeminy (52x)
Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin se rozšířila v polovině šedesátých...
Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) (31x)
Predmetom článku je opis a priblíženie realizácie dvoch oporných múrov SO 255-00 oporný múr v km 5,224 70 až 5,457 50 o ...
Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, IrákGeotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák (30x)
Akciová společnost GEOtest, člen clusteru CREA Hydro & Energy, o. s., realizovala v letech 2010 – 2012 předběžný a p...

NEJlépe hodnocené související články

Unikátní estakáda Nového spojeníUnikátní estakáda Nového spojení (4 b.)
Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy a sloužící potřebám dálkové, přím...
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tuneluTunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu (3.3 b.)
Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá ...
„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“ (3 b.)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel společnosti ARCADIS Geotechnika a. s....