KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice – obchvat

Mosty na silnici I/38 Moravské Budějovice – obchvat

Publikováno: 1.4.2011
Rubrika: Projektování

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky. Byla vybudována Marií Terezií před 250 lety jako nejkratší spojnice Vídeň – Praha a v dnešní době je stále nejrychlejší spojnicí těchto dvou měst – ve spojení s D1 na 112. km u Jihlavy. Do nedávné doby byla veškerá doprava po silnici I/38 vedena přes město Moravské Budějovice.

ROZSAH STAVBY
Ze stávající trasy mezi městy Jihlava a Znojmo se navrhovaný obchvat odklonil v rovném úseku za obcí Litohoř a následně prochází prostorem jižně od Moravských Budějovic, aby se opět napojil na stávající silnici I/38 za obcí Lažínky ve směru na Grešlové Mýto. Parametry projektované komunikace odpovídají výhledovému zatížení trasy a napojení na uvažovanou rychlostní komunikaci mezi Jihlavou a Znojmem. Obchvat o délce 6,35 kilometru je navržen v kategorii S 11,5 s návrhovou rychlostí 100 km/h.

MOSTNÍ OBJEKTY
Na trase objektu bylo zapotřebí celkem pět mostních objektů:

C 201 Most přes Mlýnský náhon v km 1,7
Tento objekt o délce přemostění 22,1 m převádí silnici I/38 přes Mlýnský náhon. Nosná konstrukce je tvořena spojitou rámovou monolitickou železobetonovou deskou o třech polích budovanou betonáží na pevné skruži. Konstrukční výška průřezu je 0,55 m. Prostor pod mostem slouží zároveň jako biokoridor pro přechod drobné zvěře.

C 202 Most přes Rokytku, železniční trať a silnici III/15228
Hlavní mostní objekt je popsán podrobněji v další části tohoto článku.

C 203 Most přes silnici II/152
Most převádí silnici I/38 přes stávající silnici II/152. Objekt má tři pole, celková délka přemostění činí 43,5 m. Nosná konstrukce je tvořena spojitou předpjatou deskou výšky 0,9 m budovanou na pevné skruži.

C 204 Most přes železniční trať Moravské Budějovice – Šatov
Most převádí silnici I/38 přes stávající železniční trať. Objekt má tři pole, celková délka přemostění činí 48,9 m. Nosná konstrukce je tvořena spojitou předpjatou deskou výšky 0,9 m budovanou na pevné skruži. RDS na tento objekt zpracovala firma Linkprojekt s. r. o.

C 205 Most přes přeložku silnice III/4118
Tento jednopolový objekt o délce přemostění 24,9 m převádí silnici I/38 přes přeložku silnice III/4118. Nosná konstrukce je tvořena omezeně předpjatými nosníky SKA – T spřažených monolitickou železobetonovou deskou s celkovým počtem 11 nosníků. Konstrukční výška průřezu je 1,50 m (1,30 m nosná konstrukce +0,20 m spřahující deska).

ESTAKÁDA C 202 – NEJDELŠÍ MOST KRAJE VYSOČINA
Most převádí silnici I/38 přes stávající železniční trať, potok Rokytnou a silnici III/15226. V prostoru estakády se nachází podmáčené a bahnité podloží. S délkou přemostění 468,8 m a celkovou délkou 477 m při 12 polích se tento objekt stal nejdelším mostem kraje Vysočina.

Trasa je vedena v oblouku R = 1 100 m o jednostranném příčném sklonu 3,0 % a proměnným podélným sklonem 0,35 – 1,3 %.

Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách Ø 1 200 mm délky 6 až 13 m. Podloží je velmi proměnlivé, v polích 1 až 9 se vyskytují povodňové jíly F8, hnilokaly F7, v polích 10 až 12 postupně přechází na skalní horniny R5–R6. Založení a spodní stavba byly dimenzovány jak pro provozní stavy, tak i pro stav montážní při výstavbě nosné konstrukce v jednotlivých etapách.

Podpěry jsou tvořeny dvojicí sloupů, které jsou vetknuty do samostatných základových patek vzájemně spojených (tvar písmene „H“). Tvar dříků je šestiúhelníkový o rozměrech 2,2 × 1,5 m. Výška pilířů se pohybuje v rozmezí 6,3 až 12,1 m. Krajní opěry jsou monolitické železobetonové. Na podpěrách a opěrách jsou osazena hrncová ložiska Maurer & Söhne.

Nosnou konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z omezeně předpjatého betonu o 12 polích rozpětí 35,0 + 8 × 42,0 + 40,0 + 34,0 + 25,0 m. Celková délka NK je 471,70 m. Délka mostu je 477,30 m. Výška příčného řezu je v polích 1 až 9 konstantní 2,4 m. V poli 10 je dvoutrám z důvodu přemostění železniční tratě náběhovaný do výšky 1,6 až 2,8 m a pokračuje v polích 11 a 12 o konstantní výšce 1,60 m. Šířka mostu je 14,04 m. Prvních devět polí bylo budováno na výsuvné skruži, zbývající pole 10,11 a 12 na pevné skruži.

Příčný sklon mostovky kopíruje sklon vozovky, který je jednostranný 3,0%. Tloušťka mostovkové desky je proměnná, na krajích 0,25 m a 0,45 mm ve vetknutí trámů. Ve středním pásu desky je tloušťka 0,3 m. Osová vzdálenost trámů je 7,2 m. Příčné ztužení trámu je provedeno příčníky nad opěrami.

Nosná konstrukce z betonu C35/45-XF1 je podélně omezeně předpjatá. Předpětí je realizováno předpínacím systémem VT – JHP z lan Ø 15,7/1 770 MPa. Kabely podélného předpětí jsou napínány z čel konzol jednotlivých vybetonovaných polí a nastavovány pomocí kompaktních spojek. Na mostní konstrukci je 12 kabelů o 19 lanech a čtyři kabely o 15 lanech. Na obou koncích nosné konstrukce jsou osazeny povrchové elektroizolační lamelové mostní závěry D400 firmy Maurer & Söhne.

POSTUP VÝSTAVBY, SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE
Nosná konstrukce byla betonovaná po polích pomocí výsuvné skruže STRUKTURAS s pojezdem po horní mostovce. Nosná konstrukce byla při výstavbě ve vodorovném podélném směru montážně pevně uchycena k opěře, u které výstavba začínala. Po betonáži pole uloženého na podpěře s pevným ložiskem bylo montážní upevnění na opěře zrušeno.

Pole 1 až 8 bylo betonováno s přesahem konzoly 8,40 m, pole 9 s přesahem 8,0 m a pole 10 mělo vyložení konzoly 5,0 m. Pole 11 a 12 byla betonována v celku. Každé vybetonované pole bylo před odskružením předepnuto z čela nosné konstrukce v pracovní spáře polovinou podélných předpínacích kabelů, druhá polovina byla přetažena do dalšího pole.

Po přejezdu skruže do další etapy betonáže byly předepnuté kabely nastaveny v kompaktních spojkách a přetaženy přes dvě další etapy betonáže. V poslední etapě byly napnuty všechny navržené podélné kabely z čela nosné konstrukce nad opěrou. Poslední tři pole byla vzhledem k výšce nad terénem betonována na pevné skruži. Posuvná skruž byla přesunuta po hotové nosné konstrukci o dvě pole zpět, kde byla postupně demontována.

ZÁVĚR
Při výstavbě estakády bylo zapotřebí úzké spolupráce projektanta se zhotovitelem, kdy se přes počáteční úskalí zvolené technologie výstavby oběma společně podařilo, i díky kombinaci technologie posuvné a pevné skruže, dodržet časový harmonogram a v dnešní situaci, kdy mnoho podobných staveb má pozastaveno financování, stavbu úspěšně dokončit a předat k užívání veřejnosti. Obchvat Moravských Budějovic byl uveden do provozu 27. října 2010.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ
Investor ŘSD ČR
Projektant DÚR, DSP, RDS Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
Zhotovitel Sdružení Moravské Budějovice – obchvat, vedoucí sdružení STRABAG, a. s.
Zhotovitel hlavního mostního projektu JHP mosty, spol. s r.o.
DÉLKA OBCHVATU
Hlavní trasa silnice I/38 6,352 km 77 500 m2
Silnice MB-Vesce silnice III/4118 1,180 km 11 100 m2
Silnice Krnčice silnice II/411 0,570 km 4 300 m2
MOSTY
Počet mostů 5
Most přes náhon - 3 pole 272 m2
Most přes louky, trať, silnice-viadukt – 12 polí 5 425 m2
Most přes Jemnickou - 3 pole 658 m2
Most přes Znojemskou železniční trať – 3 pole 610 m2
Most přes novou silnici na Vesce – 1 pole 496 m2
KŘIŽOVATKY
Počet křižovatek 3
Litohoř sjezd a výjezd do města; směrem od Jihlavy odbočovací pruh doleva
MÚK Jemnická kompletní mimoúrovňové křížení I/38, II/411a II/152
MÚK Lažínky kompletní mimoúrovňové křížení I/38, III/4118, pův. I/38
ČASOVÉ ÚDAJE
Začátek projekčních a přípravných prací 1996
Začátek stavebních prací květen 2008
Uvedení do provozu říjen 2010
Ukončení stavebních prací březen 2011
Doba výstavby 30 měsíců

MATERIÁLOVÉ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI
Práce projektanta na technickém řešení stavby asi 20 000 hodin, tj. 10 let 8hodinové pracovní doby jednoho člověka
Čerpání vody ze staveniště 14 850 hodin, tj. asi 615 dní (1,6 roku) nepřetržitého čerpání
Položeno betonové a kamenné dlažby asi 15 000 m2 (1,5 hektaru) – dvě fotbalová hřiště
Položeno 12 000 m2 izolací, tj. 1,2 hektaru
Vykáceno 130 ks stromů a 4 300 ks keřů
Znovu vysázeno 1 500 ks stromů a 40 000 ks keřů
Sejmuto 75 000 m3 ornice, tj. asi 390 000 m2 (39 hektarů) půdy
Nově položená ornice – svahy silnice, uvedení do původního stavu 250 000 m2, tj. 25 hektarů
Přeloženo 2,5 km potrubí (voda, plyn, kanalizace), 1,6 km kabelů a vedení
Položeno 56 000 m2 geotextilií, tj. asi osm fotbalových hřišť
Štěrkopískové krajnice podél asf. vozovek 13 000 m2
Nasypáno 530 000 m3 násypů – zeminy, štěrky (tj. kopec 100 × 100 m, vysoký 53 m – do výšky kostelní věže města Mor. Budějovice)
Zabudováno 19 500 m3 betonů (tj. betonový kvádr 20 × 20 × výška kostela)
Vyvrtáno 2,66 km pilot (tj. cca 6x studna o průměru cca 1,0 m z náměstí Mor. Budějovice na úroveň moře)
Položeno 365 000 m2 asfaltových vrstev (tj. 36,5 hektarů nebo také 60x vyasfaltované náměstí Mor. Budějovice)
Položeno 240 000 m2 štěrkových a štěrkopískových vrstev pod asfaltovou vozovkou
Vykopáno v trase obchvatu 176 000 m3 zeminy, mimo trasu 560 000 m3 – tj. celkem 734 000 m3
Výluky na železničních tratích celkem 31 dní
Použito 2 300 tun ocelové výztuže do betonu
Na mostech použito 200 tun speciálních předpínacích lan – v délce 13,5 km
Plocha protihlukových stěn 2 100 m2
Plocha nátěrů 3 000 m2
Osazeno 390 směrových sloupků; 8,0 km svodidel; 7 700 m2 vodorovného dopravního značení (tj. fotbalové hřiště natřené na bílo)
Použito 1 370 ks dočasných a trvalých dopravních značek

Bridges on the road I/38 Moravian Budejovice – bypass
Road I/38 represents a major move between Jihlava and Znojmo, on a larger scale between Prague and Vienna. Bypass diverts traffic from the city center. On his route there are five bridges, while one of them became the longest bridge of region.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehledná situace stavbyC 203 Most přes silnici II/152C 205 Most přes přeložku silnice III/4118Schéma skruže – podélný řezEstakáda C 202Schéma skruže – příčný řezPohled na čelo nosné konstrukce v dokončené etapě výstavbySpodní stavba

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT (41x)
Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunika...
Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostůNavrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů (37x)
Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku na...
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPPDiaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP (32x)
Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Sloven...

NEJlépe hodnocené související články

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...
BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupuBIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu (5 b.)
Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve st...
Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....