KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Dálnice D3: Václavice – Voračice

Dálnice D3: Václavice – Voračice

Publikováno: 16.8.2018
Rubrika: Zajímavosti

Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího z Dánska přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. V republikovém měřítku přebírá dálnice D3 funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na celorepublikovou síť dálnic a ve směru na jih navazuje na silniční a dálniční síť v Rakousku v místě hraničního přechodu Dolní Dvořiště / Wullowitz, kde by mělo v nedaleké budoucnosti dojít k napojení na vysokokapacitní silnici S10.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

 • Název stavby: D3 0304 Václavice – Voračice
 • Objednatel DÚR: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Zhotovitel DÚR: SUDOP PRAHA a. s., HIP Ing. Petr Hradil
 • Zhotovitel IČ: SUDOP PRAHA a. s., Ing. Petr Dvořák
 • Délka stavby: 16,7 km
 • Kategorie dálnice: D 27,5 / 120
 • Počet MÚK: 2
 • Počet mostů: 21
 • Odhad stavebních
 • nákladů: 9,422 mld. Kč
 • Čistopis DÚR: prosinec 2016
 • Územní rozhodnutí: 2018 (předpoklad)
 • Zprovoznění stavby: 2029 (předpoklad)

DÁLNICE D3 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V ÚSEKU PRAHA (PRAŽSKÝ OKRUH) – MEZNO (NOVÁ HOSPODA)

Vedení trasy dálnice D3 v tzv. západním koridoru umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1. V rekreačních dnech rovněž odlehčí silnicím II/105, II/603, ale také II/102 a II/104, neboť převezme značnou část dopravy do středního Povltaví a dolního Posázaví.

Dálnice D3 ve Středočeském kraji je rozdělena na celkem pět stavebních úseků, stavby 0301 – 0305/I celkové délky 58,5 km. Projektovou a majetkoprávní přípravu staveb 0301 až 0303 zajišťuje firma Pragoprojekt a. s., přípravu staveb 0304 a 0305/I zajišťuje SUDOP PRAHA a. s.

Přehled stavebních úseků dálnice D3 ve Středočeském kraji:

 • D3 0301 Praha – Jílové
 • D3 0302 Jílové – Hostěradice
 • D3 0303 Hostěradice – Václavice
 • D3 0304 Václavice – Voračice
 • D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda

TECHNICKÁ STUDIE STAVEB 0304 A 0305/I (SUDOP 2015)

Předmětem Technické studie bylo především upřesnění vedení trasy dálnice D3, stanovení předpokládaného rozsahu staveb „D3 0304 Václavice – Voračice“ a „D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda“ z hlediska záborů pozemků a souladu s územně plánovacími dokumentacemi, to vše na základě vyhodnocení a posouzení dosud zpracovaných podkladů, zejména pak dokumentace EIA a souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR.

Po schválení Technické studie byl na jejím základě proveden výpočet ekonomické efektivnosti a následně zpracována aktualizace investičního záměru staveb 0304 a 0305/I. Následně byly zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavbu 0304 projektoval ve stupni DÚR SUDOP PRAHA, stavbu 0305/I potom VPÚ DECO PRAHA.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ STAVBY 0304 (SUDOP 2016)

Vedení trasy dálnice D3 a umístění stavby je v souladu s koridorem vyčleněným v 1. aktualizaci „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“. Souhlasné stanovisko k této územně plánovací dokumentaci bylo vydáno dne 27. 7. 2015 a 1. aktualizace nabyla účinnosti dne 26. 8. 2015.

Stavba „D3 0304 Václavice – Voračice“ je umístěna v katastrálních územích Chrášťany u Benešova, Václavice u Benešova, Přibyšice, Tisem, Neštětice, Zahrádka u Benešova, Zderadice, Maršovice u Benešova, Strnadice, Šebáňovice, Vrchotovy Janovice, Minartice a Bezmíř.

Stavba zahrnuje úsek dálnice D3 16,7 km dlouhý (km 29,200 až km 45,900 staničený ve směru od Prahy), dvě mimoúrovňové křižovatky, 21 mostních objektů a jeden dálniční tunel 964 m dlouhý, ve většině úseku ražený.

ÚSEK VÁCLAVICE – NEŠTĚTICE

Rozhraní staveb 0303 a 0304 se nachází bezprostředně za mimoúrovňovou křižovatkou dálnice D3 s přivaděčem silnice I/3 od Benešova. Přeložka silnice III/10614 (Chrášťany – Václavice) překlene dálnici nadjezdem. Trasa dálnice vede dále v pravotočivém oblouku do svahu zalesněného kopce Prostřední vrch a poté je vedena v tunelu celkové délky 964 m, který je převážně v levotočivém oblouku. V místě zahloubeného úseku tunelu překlene dálnici přeložka silnice III/11436 (do Černíkovic). Dálnice pokračuje pravotočivým obloukem mezi obcemi Neštětice a Přibyšice jižním směrem k silnici II/114. V km 31,880 je navržen dálniční most přes silnici III/11434 (Neštětice – Přibyšice) a v km cca 32,810 (mezi vrchy Homole a Šibinka) ekodukt. V km 33,8 je navržena deltovitá mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice II/114 s křižovatkovými větvemi v jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu (MÚK Neštětice – EXIT 34). Přeložka silnice II/114 je dlouhá cca 850 m a prochází pod dálničním mostem.

TUNEL PROSTŘEDNÍ VRCH

Dálniční tunel Prostřední Vrch je situován východně od obcí Chrášťany a Černíkovice. Jedná se o tunel se směrově oddělenou dopravou, pro každý jízdní směr je navržena jedna tunelová trouba. Pravá tunelová trouba (ve směru staničení) má celkovou délku 964 m, z toho je ražená část 824 m, délka hloubeného úseku u portálu Praha 30 m a délka hloubeného úseku u portálu Tábor 110 m. Levá tunelová trouba má celkovou délku 923,5 m, z toho je ražená část 815 m, délka hloubeného úseku u portálu Praha 30 m a délka hloubeného úseku u portálu Tábor 78,5 m. Průjezdný profil obou tunelových trub je navržen v šířkové kategorii T-9,5 s jízdními pruhy šířky 2 × 3,75 m.

U obou portálů tunelu (u vjezdového jízdního pásu vpravo) budou zřízeny zpevněné plochy pro případnou činnost složek integrovaného záchranného systému (IZS) včetně dosedací plochy pro přistání vrtulníku. Ke zpevněným plochám budou zřízeny dvoupruhové přístupové komunikace pro vozidla složek integrovaného záchranného systému.

MÚK NEŠTĚTICE (EXIT 34)

Účelem MÚK Neštětice je propojení dálnice D3 se silnicí II/114 (Neveklov – silnice I/3). Silnice II/114 je ve vlastnictví Středočeského kraje. Křižovatka je řešena jako deltovitá z křižovatkovými větvemi umístěnými v jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu. Pro křížení komunikací bude sloužit dálniční most přes údolí, dvě vodoteče a silnici II/114. Ta bude přeložena do nové trasy v délce cca 850 m. Na přeložce vzniknou dvě stykové úrovňové křižovatky s větvemi MÚK. Mostní objekt bude možné budovat za provozu na stávající komunikaci.

ÚSEK NEŠTĚTICE – VORAČICE

Za MÚK Neštětice překlenuje dálnice údolí potoku Tisem mostem a pokračuje vesměs v zářezu oblastí mezi obcemi Zaječí a Dlouhá Lhota. Křížení se silnicemi III/11450 (Zaječí) a III/11437 (Neveklov – Dlouhá Lhota) je řešeno přeložkami obou silnic a nadjezdem silnice III/11437 přes dálniční zářez. V blízkosti vrchu Nad Černým lesem je navržen dálniční most přes biokoridor. Dálnice dále prochází mezi obcemi Zderadice a Maršovice, kde estakádou překlenuje údolí Zderadického potoka. Křížení se silnicí III/11447 (Mstětice – Maršovice) je řešeno nadjezdem silnice přes dálniční zářez. Západně od obce Maršovice vede dálnice levotočivým obloukem. V daném úseku se nacházejí další objekty: přesypaný rám pro odvedení vod údolím, most přes vodoteč u rybníku Musík a most přes Maršovický potok. Přeložka silnice III/11444 (Strnadice – Maršovice) je vedena nadjezdem přes dálniční zářez. Dálnice vesměs v zářezu obchází pravotočivým obloukem východně obec Strnadice a poté prochází mezi obcemi Šebánovice a Mrvice. V km 41,088 v blízkosti lokality Hatě je navržen ekodukt. Křížení dálnice se silnicí III/11445 (Šebáňovice – Mrvice) je řešeno přeložkou a nadjezdem přes dálnici. V km 43,4 je navržena oboustranná odpočívka Minartice.

V dalším úseku prochází dálnice vesměs v násypu mezi obcemi Minartice a Voračice. Navrženy jsou zde tři dálniční mostní objekty – most přes polní cestu, most přes trať ČD (Sedlčany – Olbramovice) a most přes údolí Nového potoka. V km 45,120 je navržena deltovitá mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice I/18 (Sedlčany – Votice) s křižovatkovými větvemi v jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu (MÚK Voračice – EXIT 45). Přeložka silnice I/18 má délku 2,033 km. Stávající silnice bude částečně zrekultivová na a částečně ponechána a převedena do sítě krajských silnic jako napojení silnice III/00330 od Vrchotových Janovic do MÚK. Za MÚK Voračice je v km 45,900 rozhraní se stavbou 0305/I umístěné přibližně v místě „nulového“ příčného řezu (přechod zářez – násyp).

DÁLNIČNÍ ODPOČÍVKA „MINARTICE“

Na úseku stavby 0304 je navržena oboustranná dálniční odpočívka, a to v km 43,4 nedaleko obce Minartice. 

Podle podkladu Ředitelství silnic a dálnic ČR „Typový návrh odpočívek na dálnicích“ se z hlediska kapacity parkovacích ploch a vybavení jedná o tzv. STŘEDNÍ dálniční odpočívku, variantu s čerpací stanicí pohonných hmot. Kapacita parkovacích stání na obou stranách je 34 osobních automobilů, 20 nákladních automobilů, 4 autobusy, 5 karavanů.

MÚK VORAČICE (EXIT 45)

Účelem MÚK Voračice je propojení dálnice D3 se silnicí I/18 (Sedlčany – Votice, silnice I/3). Silnice I/18 je ve vlastnictví státu a ve správě ŘSD. Křižovatka je řešena jako deltovitá z křižovatkovými větvemi umístěnými v jihozápadním a jihovýchodním kvadrantu. Silnice I/18 bude přeložena do nové trasy v délce cca 2,1 km s nadjezdem přes železniční trať (Sedlčany – Olbramovice). Důvodem tak dlouhé přeložky je úprava stávajících nevhodných směrových parametrů komunikace a zrušení železničního přejezdu. Pro křížení komunikací bude vybudován dálniční most přes silnici I/18. 

MOSTNÍ OBJEKTY

Z celkového počtu 21 mostů jich je 12 dálničních, 5 silničních nadjezdů přes dálnici, 2 ekodukty (pro biokoridory) přes dálnici a 2 mosty na přeložce silnice I/18. Dálniční mosty jsou navrženy se samostatnými nosnými konstrukcemi pro každou polovinu komunikace. Největšími z nich jsou most o 14 polích přes Zderadický potok v km 37,2 délky 820 m a most o 9 polích přes potok Tisem v km 34,5 délky 350 m.

ODVODNĚNÍ DÁLNICE

Dešťové vody ze zpevněné plochy vozovky dálnice na celém řešeném úseku 0304 a dle výškových možností i z křižovatkových větví mimoúrovňových křižovatek budou zachyceny v monolitických žlábcích nebo štěrbinových žlabech. Následně budou vody z uličních vpustí a štěrbinových vpustí svedeny do středové kanalizace. Součástí stavebních objektů dešťové kanalizace je ucelený systém odvodnění vozovky navržené dálnice D3. Hlavním prvkem odvodnění je středová dešťová kanalizace, do které jsou v místě šachet zaústěny přípojky od vpustí. Dešťová kanalizace je ve vazbě na výškové vedení trasy dálnice, umístění mostních objektů a možnost vyústění do recipientu rozdělena na 12 úseků. Jednotlivé sběrače budou vypouštěny do křižených vodních toků po předchozím vyčištění v dešťových usazovacích nádržích a s řízeným odtokem z retenčních nádrží.

VLIV NA PODZEMNÍ VODY

Zvláštní pozornost byla již ve fázi DÚR věnována možnému ovlivnění stávajících vodních zdrojů v okolí výstavbou a provozem dálnice. V dosahu vlivu stavby dálnice D3 na úseku 0304 bylo v rámci Předběžného hydrogeologického průzkumu evidováno celkem 85 vodních zdrojů, které mohou být stavbou a následným provozem dálnice dotčeny. Jedná se jak o zdroje individuální, domovní studny, tak studny hromadného zásobování, které jsou umístěny v jímacích územích a zásobují lokální obecní vodovody. Na všech zdrojích byla provedena pasportizace. V pasportech jsou kromě lokalizace, fotodokumentace popisu stavu a využití objektu uvedena i všechna historická měření, která na jímacím objektu byla provedena. Ve více než polovině objektů se jednalo o opakovaný záměr hladiny z předcházející etapy průzkumu v listopadu 1995. Všechny měřené objekty zachycují mělký obzor podzemní vody v kvartérním pokryvu nebo v nejsvrchnější rozvolněné části podložních skalních hornin. Hladina podzemní vody byla jen výjimečně zaklesnutá v hloubce přes 10 m. Využívané zdroje vod jsou vázány jednak na povrchové toky a zachycené prameny, obvykle později rozšířené jímacími objekty kopaných a vrtaných studní. Na základě hydrogeologického pasportu trasy, kde je uvedena předpokládaná míra ovlivnění jednotlivých evidovaných zdrojů, byly pro potřeby této dokumentace zdroje zařazeny do čtyř kategorií.

I. kategorie – zdroje, které budou stavbou s jistotou znehodnoceny. Studny jsou přímo v trase nebo v její těsné blízkosti a budou fyzicky zlikvidovány.

II. kategorie – zdroje, u nichž se předpokládá snížení vydatnosti vlivem poklesu hladiny podzemních vod v úsecích hlubokých zářezů silničního tělesa nebo v případech, kdy výstavbou dálnice dojde ke zkrácení hydrologického povodí. Rovněž jímací objekty, u nichž hrozí ovlivnění kvality vody způsobené provozem a údržbou dálnice, zejména solením při zimní údržbě.

III. kategorie – ovlivnění zdrojů se na základě dostupných znalostí nepředpokládá, ale nelze ho s jistotou vyloučit.

IV. kategorie – ovlivnění zdrojů není pravděpodobné, režim podzemních vod nebude stavbou významně ovlivněn

U vodních zdrojů, které jsou zařazeny do I. a II. kategorie, je v rámci této dokumentace navrženo řešení, které zabezpečí náhradní zásobování vodou z dostupného vodárenského zařízení. V případech, kdy je z provozně ekonomických důvodů nereálné zajistit napojení na existující vodovodní infrastrukturu, je navrženo řešení zahrnující takové úpravy stávajících vodní zdrojů, aby byly eliminovány negativní dopady stavby na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Navržený způsob odvodnění dálnice, kdy jsou veškeré dešťové vody z povrchu vozovky odváděny kanalizací, minimalizuje kontaminaci půdního horizontu a následně podzemních vod látkami ze splachu komunikace.

Vodní zdroje, u kterých se předpokládá žádné nebo nevýznamné ovlivnění (kategorie III, IV) budou průběžně sledovány. V případě, že přes veškerá opatření k ovlivnění stavbou 0304 dojde, budou neprodleně provedena nápravná opatření.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Hluková studie byla zpracována jako součást Dokumentace pro územní rozhodnutí. Zabývá se podrobným posouzením výhledové akustické situace v okolí této nově budované dálnice D3 a předkládá možnosti snížení hlukového zatížení u přilehlé zástavby. Studie navazuje na dříve zpracovanou hlukovou studii, která byla součástí dokumentace EIA. Hluková studie je aktualizována podle nových zpřesněných podkladů poskytnutých hlavním inženýrem projektu, z dopravních modelů a z údajů získaných na internetových stránkách katastru nemovitostí. Součástí studie jsou přehledné hlukové mapy dotčeného území. Dokumentace předkládá možnosti snížení nadměrných ekvivalentních hladin hluku u objektů k bydlení. Jedná se o návrh protihlukových stěn.

Celkem je navrženo 6 protihlukových stěn. Z toho 5 PHS u trasy dálnice D3 a 1 PHS u přeložky silnice 1. třídy I/18. Celková délka uvažovaných protihlukových stěn je přibližně 2,6 km. Dle výpočtů je díky navrženým protihlukovým opatřením dodržen hygienický limit hluku v okolí plánované stavby dálnice D3 v úseku Václavice – Voračice.

ZEMNÍ VALY PODÉL DÁLNICE

Na základě projednání s některými přilehlými obcemi (Václavice, Chrášťany, Neveklov, Tisem) jsou v některých vhodných úsecích podél dálnice navrženy zemní valy, které pomohou odclonit okrajové zástavby obcí od dálnice. Zemní valy o výškách převážně do 7 m dle závěrů posouzení vlivů stavby na krajinný ráz vytvoří nové prvky úměrného prostorového členění krajiny podél dálnice a oddělí ji pohledově od okrajů přilehlých obcí.

Stromová a keřová zeleň jejich vegetačních úprav bude korespondovat se vzrostlou zelení v blízkém okolí. Do zemních valů bude výhradně použita zemina získaná v rámci zemních prací stavby.

POSTUP VÝSTAVBY DÁLNICE D3 VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Výstavba dálnice by měla podle současných předpokladů probíhat v letech 2025–29. Na rozhraní jednotlivých stavebních úseků, případně u dalších mimoúrovňových křižovatek, zajišťují propojení dálnice D3 a stávajícího tahu I/3 silnice I. nebo II. třídy, které v případě zprovoznění pouze dílčího úseku dálnice nejsou dostatečně kapacitní pro dočasné vedení provozu hlavního tahu Praha – České Budějovice. Komunikace (s výjimkou nově budovaného přivaděče silnice I/3 – tzv. „Václavické spojky) navíc procházejí většími či menšími sídelními útvary.

Z výše uvedeného důvodu je nezbytné zprovoznění všech pěti stavebních úseků 0301–0305/I najednou jako jednoho funkčního celku.

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Záměr naplňuje dikci přílohy č. 1 kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), položka 9.3 „Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“ k zákonu č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2007 bylo zpracováno oznámení dle §6 zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.

V roce 2010 byla zpracována dokumentace podle §8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě dokumentace, posudku podle §9 uvedeného zákona a veřejných projednání podle § 9 odst. 9 zákona, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydalo MŽP ČR 1. 2. 2012 jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko k záměru D3 – Středočeská část (čj.1933/ENV/12). Úsek stavby 0304 je součástí západní varianty hodnocené v uvedených dokumentech. 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Nedílnou součástí zakázky je rovněž inženýrská činnost spočívající v přípravě podkladů pro vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Na základě rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic bude zažádáno o jedno společné územní rozhodnutí pro stavby 0304 a 0305/I. Inženýrská činnost byla zahájena v letošním roce 2017.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem je nezbytné poděkovat zástupkyni investora pro přípravu celých těch téměř 60(!) km dálnice paní Lucii Jandíkové z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodu Praha, za nekonfliktní přístup při projednávání této tolik konfliktní stavby a za její pracovní nasazení a maximální vstřícnost nejen k nám projektantům, ale zejména ke starostům a zastupitelům dotčených obcí, se kterými bylo nutno v rámci zpracování DÚR absolvovat mnoho složitých jednání, často v pozdních večerních hodinách. O to více mrzí její nedávný odchod z ŘSD, protože vesměs korektní vztahy s mnoha tzv. „protistranami“ vybudované právě paní Jandíkovou bude nutno v další přípravě, zejména té majetkoprávní, a poté v územním řízení, obnovovat.

Zdroj vizualizací: CTECH

D3 Highway: Václavice – Voračice
D3 Highway is part of the international highway E 55 starting in Denmark running through Germany, the Czech Republic, Austria and Italy to Greece. In the Czech Republic, D3 fulfils the role of a capacity connection of the capital Prague with the territory of South Bohemia, joining the territory of Tábor and České Budějovice and reaching the nation-wide network of highways. In the south, at the point of a border crossing Dolní Dvořiště/Wullowiths, it connects to the highway network of Austria, where the connection of high-capacity highway S10 should be made soon.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Dálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – Voračice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (90x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Modernizace železniční sítě v České republiceModernizace železniční sítě v České republice (76x)
Modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty je základní povinností SŽDC jako vlastníka dráhy. V oblasti modernizace a...
Nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040Nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (61x)
V září roku 2010 byla schválena nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do výhledového období roku 2040. Kategorizace...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice