KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Valentin Jan Ph.D.

Ing. Valentin Jan Ph.D.

Články tohoto autora:

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu

Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu
Publikováno: 23.5.2018

Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden popis a možnosti aplikace R-materiálu v železničním stavitelství, jsou shrnuty výhody a nevýhody jeho aplikace v této oblasti. Na základě laboratorního modelu pražcového podloží s aplikací R-materiálu ve zkušebním boxu došlo následně k jeho aplikaci v konstrukci železniční tratě. Předpokládaným přínosem aplikace R-materiálu je r...

Celý článek zde

WP1: Příklady rozvoje a dalšího ověřování nových technologií v silničním stavitelství

WP1: Příklady rozvoje a dalšího ověřování nových technologií v silničním stavitelství
Publikováno: 7.1.2015

Pracovní balíček WP1 (Roads) je zaměřen na pět oblastí, které se přímo dotýkají silničního stavitelství. Vedle nových technologických inovací v oblasti asfaltových směsí se zaměřením na energeticky šetrné či trvanlivé asfaltové vrstvy, se aktivity pracovního balíčku věnují metodám pro modelování a predikci chování betonových vozovek, identifikaci inovací technologie betonu CB vozovek, efektivnímu zvyšování využití recyklovaných materiálů ve stmel...

Celý článek zde

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí
Publikováno: 19.6.2014

Hutněním pokládaných asfaltových směsí se snažíme docílit jejich optimálních vlastností, a to z hlediska následné velikosti dopravního zatížení, klimatických či povětrnostních podmínek. S přibývající mírou zhutnění se výrazně zvyšuje pevnost směsí, jejich tuhost a životnost asfaltových úprav. S narůstající mírou zhutnění se zvyšuje i jejich odolnost proti únavě. Proces hutnění také výrazně ovlivňuje povrchové vlastnosti krytu vozovky, zejména pak...

Celý článek zde

Metodika návrhu studených asfaltových směsí uplatňovaná ve Francii

Publikováno: 18.6.2014

V současném společensko-politickém kontextu, ve kterém snižování energetické náročnosti a požadavky na ochranu životního prostředí stále více sílí, jsou v oblasti silničního stavitelství tyto aspekty uplatňovány ve formě moderních technologií a postupů, které se postupně promítají do technických předpisů. Řada nově zaváděných přístupů přitom má i silný ekonomický podtext....

Celý článek zde

Experimentální poznatky s návrhem akustických asfaltových směsí SMA LA a LOA

Publikováno: 23.5.2014

Problematika hlukové zátěže od silniční dopravy představuje jednu z klíčových priorit řešených Evropskou komisí. Z technického hlediska existuje několik možností, jak snížení hlukové zátěže z dopravy dosáhnout. V ČR dosud v menší míře aplikovaná řešení obrusných vrstev vozovek se sníženou hlučností představují alternativu se značným potenciálem. V rámci řešení jsou rozvíjeny dosavadní poznatky s aplikací vybraných technologií zejména pro asfaltov...

Celý článek zde

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena

Alternativní trendy v oblasti technologií recyklace za studena
Publikováno: 11.4.2012

Převážná část článků autorů katedry silničních staveb Fakulty stavební ČVUT se v roce 2011 věnovala z velké části problematice správy a údržby pozemních komunikací. S touto problematikou bezesporu souvisí i celá oblast technologií a pracovních postupů recyklace vozovek....

Celý článek zde

Rekonstrukce D1 z jiného pohledu – důvody a rizika zamýšleného řešení

Rekonstrukce D1 z jiného pohledu – důvody a rizika zamýšleného řešení
Publikováno: 8.11.2011

Je všeobecně známým faktem, že dálnice D1 představuje klíčovou dopravní tepnu v České republice, která má nezastupitelnou úlohy nejen v rámci dopravního propojení hlavního města s východními regiony ČR, nýbrž i v případě mezinárodní tranzitní dopravy. Jedná se o dopravní tah nadregionálního významu v rámci středoevropského regionu. Článek se zabývá důvody a možnostmi – přínosy a negativy – plánované rekonstrukce tohoto hlavního doprav...

Celý článek zde

Je reálné využití partnerství veřejného a soukromého sektoru při správě a údržbě pozemních komunikací?

Je reálné využití partnerství veřejného a soukromého sektoru při správě a údržbě pozemních komunikací?
Publikováno: 3.11.2011

Alternativní modely realizace projektů označované též jako PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) v poslední době opět zaznamenaly zvýšený zájem. V souvislosti s tím je možné se ptát, zda lze za reálné považovat jejich využití v případě dlouhodobé správy a údržby pozemních komunikací. Úvahy v tomto směru již nějakou dobu i v České republice existují, respektive byly snahy na toto téma vést věcnou diskusi....

Celý článek zde

Problematika správy a údržby pozemních komunikací – kritický pohled nebo smutná realita?

Problematika správy a údržby pozemních komunikací – kritický pohled nebo smutná realita?
Publikováno: 21.10.2011

Když jsem byl osloven redakcí tohoto periodika s tématem odborné přílohy zaměřené na problematiku správy, obnovy a údržby pozemních komunikací, dlouho jsem přemýšlel, zda článek na dané téma připravit a jak jej zaměřit. Shodou okolností jsem se v té době aktivně účastnil 5. mezinárodní konference Bituminous Mixtures and Pavements, která mne obdobně jako 11. mezinárodní konference o asfaltových vozovkách asociace ISAP v roce 2010 přivedla k řadě o...

Celý článek zde

Snižování hluku možnými úpravami obrusné vrstvy vozovky

Snižování hluku možnými úpravami obrusné vrstvy vozovky
Publikováno: 7.12.2010

Hluk a opatření pro jeho snižování obecně představují jedno z velmi důležitých témat, jímž se zabývá Evropská komise, a to zejména s dalším rozvojem dopravní infrastruktury a vlastní dopravy. Z průběžně prováděných průzkumů vyplývá, že ve vyspělých částech Evropy může hlukem dopravy být postiženo až 60 % zejména městské populace, přičemž například v sousedním Německu se u 16 % obyvatelstva eviduje dlouhodobější zdraví škodlivé překračování povole...

Celý článek zde

Vybrané experimentální poznatky o nízkoteplotních asfaltových směsích

Publikováno: 1.11.2010

Otázkám snižování pracovních teplot při výrobě a zpracování asfaltových směsí je pozornost věnována již řadu let. Motivací je v současné době především snaha docílení dílčí energetické úspory, snížení produkce skleníkových plynů a prezentace snížené hodnoty uhlíkové stopy asfaltové směsi, která se stává nejen marketingovým nástrojem v řadě průmyslových odvětví pro mnoho výrobků a technologií, nýbrž i určitým porovnáním různých technologií a techn...

Celý článek zde

Alternativy k zajištění správy a údržby silnic nižších tříd

Alternativy k zajištění správy a údržby silnic nižších tříd
Publikováno: 21.10.2010

Kvalitní a dobře fungující silniční infrastruktura s vymezenými strategiemi a dlouhodobým plánováním nákladů životního cyklu, stejně jako i zapracování a uplatnění předpokladů její udržitelnosti, ekologické kompatibility či adekvátních funkčních charakteristik, které jsou bezprostředně provázány s výkonností pozemní komunikace při jejím provozování, představuje jeden ze zásadních předpokladů zvyšování efektivity a užitku. V rozvinutých zemích svě...

Celý článek zde

Současné technologické trendy u vozovek pozemních komunikací

Současné technologické trendy u vozovek pozemních komunikací
Publikováno: 7.10.2010

Ačkoli se silniční stavitelství dlouhodobě považuje za low-tec průmyslové odvětví, lze v posledním desetiletí zaznamenat celou řadu nových trendů, které jsou bezprostředně motivovány poznatky o mechanickém a užitném chování konstrukcí vozovek na jedné straně, jakož i vlivy, které rozhodujícím způsobem předurčují životnost konstrukcí a celkovou dostupnost silniční infrastruktury....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>