KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Odborná konference Hluk 2011 – letos nově i o hluku z leteckého provozu

Odborná konference Hluk 2011 – letos nově i o hluku z leteckého provozu

Publikováno: 21.11.2011, Aktualizováno: 23.11.2011 11:12
Rubrika: 2011

Třetí ročník odborné konference HLUK s podtitulem Snižování hlukových zátěží se konal 10. listopadu 2011 v Konferenčním centru TOWER v Praze 4. Zabýval se riziky hluku na zdraví obyvatel, řešil možnosti snižování hlukových zátěží nejen ze železniční a silniční dopravy, ale letos poprvé i z dopravy letecké.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Správa železniční dopravní cesty. Pořadatelem akce byla již třetím rokem společnost KONSTRUKCE Media, s.r.o., mediálním partnerem odborný časopis SILNICE ŽELEZNICE. Konference se zúčastnilo přes 80 odborníků.

Hlavní hygienik MUDr. Michael Vít bohužel nebyl ze zdravotních důvodů přítomen, a v zastoupení posluchačům prostřednictvím úvodního projevu vzkázal: „Úkol odborný a politický je: Zapomeňme na to, že v ČR je nějaká legislativa, a udělejme nový předpis 3. tisíciletí, který umožní ochranu lidí – odborně, zdravotně a ekonomicky.“ Dále zdůraznil následující:

  • „Důležité je zapojit občany do protihlukové akce.“
  • „Při konstrukci zákona se bude přihlížet k záměrům Světové zdravotnické organizace.“
  • „Zákon o hluku je komplikovaná věc. Potáhne se napříč mnoha ministerstva – ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem dopravy, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem školství…“
  • „Práce na zákonu je během na dlouhou trať!“
  • „Krátkodobé expozice my měly jít na bedra měst a obcí.“

Ing. Tomáš Helmuth, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro komunální hluk vystoupil s příspěvkem Zdravotní rizika expozice hluku a hygienické limity. „Neexistuje absolutní ochrana před hlukem, jen míra rizika. Interval přijatelného rizika, ve kterém se můžeme pohybovat, je mezi 30 a 70 decibely,“ sdělil Ing. Helmuth a pokračoval: „Musíme najít kompromis – hygienický limit – tedy mez bezpečného rizika, jehož překročení neznamená zdravotní následky (…) Na hluk si můžeme zvyknout, ale nemůžeme se adaptovat.“

Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku z dopravy v praxi se věnovala Ing. Dana Potužníková z Národní referenční laboratoře pro komunální hluk při Zdravotním ústavu Ostrava. Podle Ing. Potužníkové má Česká republika dvě cesty, kterými se v oblasti hluku ubírat: buď rozprostřít hluk rovnoměrně po celé republice, nebo se snažit udržet hluk tam, kde je. Apelovala na využití druhé možnosti: „Udržme hluk tam, kde je, korigujme jej a ponechme si nezastavěné zelené plochy a místo za domem.“

O financování výstavby protihlukových stěn – v železniční a silniční infrastruktuře pohovořil Ing. Jaroslav Krauter ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Řídíme se podle hygienických požadavků a protihlukové stěny jsou realizovány podle norem a technických předpisů. U silniční infrastruktury wse vychází ze sčítání silniční dopravy, které je každých 5 let,“ řekl Krauter a zdůraznil: „Limitující jsou finanční rozpočty SFDI na jednotlivé roky. Finanční prostředky do SFDI klesají – v roce 2011 jsme měli k dispozici 64 miliard korun, pro rok 2012 se počítá s financováním ve výši 41 miliard korun.“

Vedoucí oddělení životního prostředí Správy železniční dopravní cesty Mgr. Bohumír Trávníček řekl: „V počtu kilometrů realizovaných protihlukových stěn jsme na 3. a 4. místě na světě. V roce 1990 to bylo pouhých několik desítek kilometrů, nyní jsme již na 185 kilometrech.“ Mgr. Trávníček zhodnotil rovněž důležitou úlohu protihlukových valů, které jsou z pohledu pohlcování (bránění a omezování) hluku podobné jako protihlukové stěny, ovšem jsou blíže k přírodě, nejsou tak násilné, ovšem na druhou stranu zase potřebují více prostoru. „To, co je klíčové a zaznívá na všech fórech zabývajících se hlukem v Evropě, je hluk z automobilů a kolejových vozidel, který se velkou měrou podílí právě na zvýšeném hluku z dopravy. Pokud bychom „vypustili“ kompletně osobní automobilovou dopravu, hluková zátěž kolem silnic se nám rapidně sníží, “ řekl Trávníček.

Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER – jako alternativní řešení hluku z kolejové dopravy v zastavěných aglomeracích – představil předseda představenstva firmy PROKOP RAIL, a.s. Jan Eisenreich. Tato nová technologie je realizována v souladu s heslem „Rychlost s tichostí“ a také zásadním způsobem minimalizuje zásah do krajiny – „Clonu, která má výšku 70 centimetrů, cestující ani neuvidí,“ sdělil Eisenreich.

VELOX – alternativní řešení protihlukových stěn – to bylo další téma informativní přednášky – tentokrát z úst představitele výrobce štěpkocementových desek, Ing. Josefa Volka. Ten zdůraznil snahu o realizaci stěny jako přírodního architektonického prvku, snadnou výměnu či opravu desek a v neposlední řadě bezproblémovou recyklaci.

O realizované zkoušce prostupu protihlukovými stěnami běžně dostupnými prostředky Hasičské záchranné služby SŽDC – na základě mnoha videozáznamů – hovořil Mgr. Filip Tupý, velitel jednotky PO České Budějovice.

Hlukové emise a vibrace v systému železnice – projekt NOVIBRAIL – byly tématem společné přednášky Ing. Lukáše Hejzlara (Výzkumný Ústav Železniční, a.s.), Ing. Michala Musila (Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice) a Ing. Lucie Phamové (VÚKV, a.s.). „Dominantním zdrojem hluku kolejového vozidla je hluk valení. Dále se jedná o hluk trakce, hluk dalších agregátů vozidla a aerodynamický hluk,“ sdělil Ing. Michal Musil.

Krátkým filmem na téma protihlukové panely z recyklovaného plastu pokračovala v řadě zajímavých příspěvků Ing. Ivana Hrazdilová, jednatelka společnosti Inprokom s.r.o. „Všechny panely prošly náročnými testy a splňují všechna kritéria pro umístění jak na pozekmních komunikacích, tak na železnicích,“ informovala Hrazdilová a dodala: „Od roku 1995 jsme dodali a namontovali přes 165 000 m2 protihlukových panelů.“

V úvodu druhého bloku konference, věnujícímu se hluku ze silniční infrastruktury, vystoupil Ing. René Poruba, pověřený řízením ŘSD ČR. „My na ŘSD chápeme, že se na protihlukových opatřeních musíme podílet. Chápeme to zcela stoprocentně u nově budovaných přeložek a obchvatů (…). Co však chápeme podstatně méně, je to, že náš podíl na řešení historicky vzniklé staré hlukové zátěže je zcela 100% (…),“ sdělil Ing. Poruba a pokračoval: „I v sousedním Německu je v případě výměny oken za okna se zvýšenými akustickými parametry finanční účast obyvatel 60 % a účast státu 40 %. A to zmiňujeme jeden z velkorysejších evropských přístupů k řešení akustické problematiky!“

Následující přednáška se věnovala kauze Třemošná – přednesl ji Ing. Karel Horníček, vedoucí oddělení předinvestiční přípravy ŘSD ČR. Kauza Třemošná – konflikt nově vzniklé obytné zástavby situované v blízkosti nedávno otevřené přeložky silnice I/27 kolem obce Třemošná – je podle Horníčka typickým příkladem situace, kdy se developer rozhodne stavět obytnou zástavbu v blízkosti existující nebo připravované silniční trasy.

„Od územního plánu někdy očekáváme více, než nám může nabídnout,“ řekla MUDr. Libuše Polanská z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Setkáváme se často s tím, že v území u velké komunikace se nám „narodí“ nové rodinné domy, kdy nás o tom nikdo předem neinformoval,“ sdělila Polanská. „Hluková studie je jedna věc, praxe je jiná,“ řekla MUDr. Polanská.

„Negativní stanovisko k územnímu plánu způsobí to, že obytnou výstavbu dostaneme nejen od plánovaných komunikací, ale i od těch, které již máme,“ pronesla Mgr. Hana Jupová z Krajské hygienické stanice územního pracoviště Benešov. „Snažíme se bojovat i jak za ŘSD, tak za SŽDC. A dostáváme se tak mezi dvě obrovská mlýnská kola – na jedné straně to je ŘSD a SŽDC a na straně druhé obyvatelé dotčené části území,“ vysvětlila Jupová.

Závěr konference přinesl pohled do oblasti leteckého hluku. Ing. Libor Ládyš (EKOLA group, spol. s.r.o.) se ve své přednášce věnoval hluku z leteckého provozu se zaměřením na konkrétní příklad Letiště Vodochody. V případové studii se zabýval způsoby postupů řešení, výsledků, možností ochrany obytné zástavby v okolí letiště i letiště samotného a vztahu leteckého provozu k platné legislativě ČR. „Na rozdíl od ostatních zdrojů hluku (silniční a železniční doprava) má letecká doprava více stupňů volnosti svého pohybu. Proto výpočet i vlastní měření leteckého hluku má svá specifika a odlišnosti. Také možnosti eliminace tohoto zdroje hluku jsou ve větší míře odlišné od klasických opatření v pozemní dopravě,“ upřesnil Ládyš.

Foto: Mgr. Ludmila Doudová

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Aleš Došek, ČD Cargo, a.s.Ing. Jaroslav krauter, SFDIIng. Josef Volek, VELOX-WERK s.r.o.Ing. Karel Horníček, ŘSD ČRIng. Libor Ládyš, EKOLA Group, spol. s r.o.Ing. Lucie Phamová, VÚKV, a.s.Ing. Lukáš Hejzlar, Výzkumný Ústav Žeelzniční, a.s.Ing. Michal Musil, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita PardubiceIng. René Poruba, ŘSD ČRJan Eisenreich, PROKOP RAIL, a.sMgr. Bohumír Trávníček, SŽDCMgr. Filip Tupý, PO České BudějoviceMgr. Hana Jupová, Krajská hygienická stanice územního pracoviště Benešov.Moderátorem akce byl Ing. Stanislav Cieslar.MUDr. Libuše Polanská, Krajská hygienická stanice Středočeského krajeOdborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011Odborná konference HLUK 2011

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (25x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Odborná konference Hluk 2011 – letos nově i o hluku z leteckého provozuOdborná konference Hluk 2011 – letos nově i o hluku z leteckého provozu (23x)
Třetí ročník odborné konference HLUK s podtitulem Snižování hlukových zátěží se konal 10. listopadu 2011 v Konferenčním ...
Proběhl 16. ročník konference Železniční mosty a tunelyProběhl 16. ročník konference Železniční mosty a tunely (21x)
Každoroční odborné setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů proběhlo již po šestnácté. Stalo se tak 20. ledna...

NEJlépe hodnocené související články

Boží Dar chystá opravu silnice na Klínovec a nové inženýrské sítě (5 b.)
Boží Dar chystá rekonstrukci silnice na Klínovec, a to v úseku od křižovatky na Vejprty až na nejvyšší vrchol Krušných h...
ŘSD uvede do provozu část křižovatkyDobrovského - Svitavská radiála v Brně (5 b.)
Týden před vánocemi brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR významně uleví dopravní situaci v moravské metropoli. ...
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích jsou cyklistům obousměrné (5 b.)
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích se cyklistům otevřely v obou směrech. Jsou to Sezemická, Jindřišská a dvě krátké u...

NEJdiskutovanější související články

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (7x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Evropské peníze na další velký dopravní projekt (4x)
Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V min...
Mladí architekti navrhli novou podobu brněnského nádraží v centru (2x)
Skupina mladých architektů navrhla novou podobu brněnského železničního nádraží při zachování jeho polohy v centru. Před...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice